transEngin PL

Journal of civil engineering and transport jest Czasopismem Naukowym wydawanym od 2019 roku, finansowanym przez Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego. Ukazuje się cztery razy w roku i zawiera oryginalne artykuły publikowane nieodpłatnie.

Skierowany jest do naukowców i specjalistów w celu dzielenia się doświadczeniami, wiedzą ekspercką i wynikami badań, dotyczących wszystkich aspektów z zakresu inżynierii lądowej i transportu. Jest Czasopismem o otwartym dostępie. Oznacza to, że wyniki badań są swobodnie dostępne dla szerokiego grona zainteresowanych czytelników i umożliwiają globalną wymianę wiedzy.

Artykuły w kwartalniku transEngin, są publikowane w języku angielskim i recenzowane przez dwóch recenzentów (ekspertów z tytułem naukowym profesora lub doktora habilitowanego) powoływanych przez Komitet Redakcyjny dla każdego artykułu.

Każdy artykuł jest sygnowany indywidualnym numerem DOI (Digital Object Identifier).

Czasopismo Journal of civil engineering and transport (ISSN 2658-1698, e-ISSN 2658-2120) znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 40 punktów.

Zakres tematyczny Czasopisma obejmuje:

– Innowacje
– Telematykę
– Inteligentne systemy transportowe
– Infrastrukturę transportu
– Techniczne środki transportu
– Modelowanie procesów transportowych
– Organizację transportu
– Sterowanie ruchem w transporcie
– Budowę i eksploatację maszyn
– Automatyzację, wizualizację procesów transportowych
– Inżynierię ruchu
– Logistykę transportu
– Modelowanie systemów logistycznych
– Eksploatację i diagnostykę techniczną w transporcie
– Elektromobilność w Transporcie
– Transport wewnętrzny i magazynowanie
– Nawigację
– Bezpieczeństwo, ekologię w transporcie
– Zarządzanie i systemy informatyczne w transporcie