transEngin PL

Journal of civil engineering and transport jest Czasopismem Naukowym wydawanym od 2019 roku, finansowanym przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Ukazuje się cztery razy w roku i zawiera oryginalne
artykuły publikowane nieodpłatnie.

Skierowany jest do naukowców i specjalistów w celu dzielenia się doświadczeniami, wiedzą ekspercką i wynikami badań, dotyczących wszystkich aspektów z zakresu inżynierii lądowej i transportu. Jest Czasopismem o otwartym dostępie. Oznacza to, że wyniki badań są swobodnie dostępne dla szerokiego grona zainteresowanych czytelników i umożliwiają globalną wymianę wiedzy.

Artykuły w kwartalniku transEngin, są publikowane w języku angielskim i recenzowane przez dwóch recenzentów (ekspertów z tytułem naukowym profesora lub doktora habilitowanego) powoływanych przez Komitet Redakcyjny dla każdego artykułu.

Każdy artykuł jest sygnowany indywidualnym numerem DOI (Digital Object Identifier).

Zakres tematyczny Czasopisma obejmuje:

– Innowacje
– Telematykę
– Inteligentne systemy transportowe
– Infrastrukturę transportu
– Techniczne środki transportu
– Modelowanie procesów transportowych
– Organizację transportu
– Sterowanie ruchem w transporcie
– Budowę i eksploatację maszyn
– Automatyzację, wizualizację procesów transportowych
– Inżynierię ruchu
– Logistykę transportu
– Modelowanie systemów logistycznych
– Eksploatację i diagnostykę techniczną w transporcie
– Elektromobilność w Transporcie
– Transport wewnętrzny i magazynowanie
– Nawigację
– Bezpieczeństwo, ekologię w transporcie
– Ekonomikę transportu
– Zarządzanie w transporcie